• Algemene voorwaarden
 • Privacybeleid
 • Cookies beleid

SHOPPR BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst gewijzigd: 10 september 2013

Correspondentie kunt u richten aan:
Shoppr BVBA
Pietingbaan 20
2160 Wommelgem
België
BTW BE0536.980.518

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

Deze webpagina zet de algemene voorwaarden uiteen, op grond waarvan Shoppr BVBA haar diensten verleent. Gelieve deze Website Voorwaarden aandachtig te lezen en ze vervolgens te aanvaarden, alvorens producten op onze Website te bestellen. U dient in acht te nemen dat indien u een product van of op deze Website bestelt, u eerst deze algemene voorwaarden dient te aanvaarden.

Gelieve op de knop "Ik aanvaard" te klikken helemaal onderaan deze webpagina, indien u met de Website Voorwaarden akkoord gaat. In het geval u deze Website Voorwaarden weigert te aanvaarden, zal u niet de mogelijkheid krijgen om producten van of op deze Website te bestellen.

 1. INTRODUCTIE
  1. Shoppr BVBA, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gelegen te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 20 (België), ingeschreven bij de KBO onder nummer 0536.980.518
  2. Het btw nummer van Shoppr BVBA is BE.0536.980.518.
  3. Shoppr.be BVBA biedt u een middel om uw bestelling of reservatie ("BOR") mee te delen aan Lokale Handelaars ("LH") die op onze Website worden vermeld.
  4. Indien uw BOR langer dan verwacht duurt, of u andere problemen betreffende uw BOR ervaart, dan kan u contact opnemen met de LH. Bij technische problemen met onze website kan u ons contacteren via de contactpagina van Shoppr.be.
  5. De klantendienst is zeer belangrijk voor Shoppr BVBA. Om deze reden, in het geval u misnoegd zou zijn over de kwaliteit van uw BOR, onder voorbehoud van artikel 3.3, zal Shoppr u bijstaan, indien mogelijk, in het verkrijgen van een compensatie. Gelieve te noteren dat ieder klacht dient te worden ingediend bij onze klantendienst, middels de hierboven beschreven methode, binnen de 24 uur volgend op de lever- of reservatiedatum van uw BOR.
  6. U kan toegang hebben tot sommige delen van de Website zonder evenwel een Shoppr BOR te plaatsen, middels mededeling van uw gegevens. Het merendeel van de Website is tot iedereen toegankelijk.
  7. Door eender welk deel van deze Website te bezoeken, geeft u blijk van aanvaarding van deze Website voorwaarden. Indien dit niet het geval zou zijn dient u deze Website onmiddellijk te verlaten.
  8. Shoppr BVBA behoudt zich het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient daarom deze Website regelmatig te bezoeken, alsook deze Website Voorwaarden, daar ze in uw hoofde bindend zijn. De Website Voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van het plaatsen van uw BOR zijn bindend in uw hoofde.
  9. U bent verantwoordelijk voor alle nodige stappen die dienen te worden getroffen teneinde toegang tot de Website te hebben. Tevens bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Website via uw Internet verbinding op de hoogte zijn van de inhoud van deze Website Voorwaarden en dat ze worden nageleefd.
 2. HOE EEN BESTELLING PLAATSEN EN HOE WORDT HET BEHANDELD
  1. Eens u de BOR heeft geplaatst op grond van de bestel- of reservatiepagina van de LH van uw keuze, zal u de gelegenheid krijgen om uw BOR te bevestigen door op de knop "bestellen" of "reserveren" te klikken. Gelieve te noteren dat het belangrijk is dat u de door u aangegeven informatie nakijkt en alle fouten verbetert alvorens op de knop "bestellen" of "reserveren" klikt, aangezien eens u op de "bestellen" of "reserveren"-knop drukt, kunnen de fouten niet meer verbeterd worden.
  2. Indien, op eender welk tijdstip voor op de knop "bestellen" of "reserveren" te klikken, u zou beslissen dat u niet verder wenst te gaan met uw beslissing, dient u het venster te sluiten.
  3. Na het plaatsen van uw BOR zal Shoppr uw BOR verwerken en u per email berichten dat uw betaling werd aanvaard of dat uw BOR behandeld wordt.
  4. In geval van niet toegelaten betaling zal u worden doorverwezen naar de vorige webpagina en zal Shoppr niet gehouden zijn tot het verstrekken van diensten.
  5. Gelieve te noteren dat eens dat uw BOR geplaatst is en uw betaling aanvaard werd, zal u geen mogelijkheid hebben om uw BOR te annuleren, en u zal geen recht hebben op een terugbetaling.
  6. Gelieve te noteren dat er van tijd tot tijd vertragingen kunnen oplopen in de verwerking van uw betaling en -transacties, het kan soms tot zestig (60) dagen duren alvorens het bedrag van uw rekening wordt afgehaald.
 3. PRIJS EN BETALING
  1. De prijzen zijn zoals gemeld op de Website. Deze prijzen zijn met inbegrip van BTW maar zouden leveringskosten kunnen uitsluiten, die dan nog desgevallend aan het totaal bedrag worden toegevoegd (indien u voor een levering aan huis opteert in de plaats van een afhaling).
  2. Deze Website maakt melding van een groot aantal menukaarten en reservatie agenda's, het zou steeds kunnen dat sommige ervan een foutieve prijs melden. Indien de juiste prijs voor een BOR hoger ligt dan de op de Website gemelde prijs, zal de LH u normaliter contacteren alvorens de BOR uit te voeren. De LH is geenszins gehouden tot de verplichting u te waarborgen dat uw bestelling aan de onjuiste prijs wordt aangerekend, noch tot de verplichting u terug te betalen ten gevolge van de onjuiste prijs.
  3. In het geval u een klacht zou hebben over de kwaliteit van het eten of diensten van de op de Website vermelde LH, dan dient ieder verzoek tot terugbetaling of vergoeding rechtstreeks te worden ingediend bij de LH zelf. Shoppr kan geen terugbetaling doen in naam van de LH en kan niet gehouden zijn tot zulke terugbetalingen. Alle klachten moeten aanvankelijk bij de LH worden ingediend, en, indien toepasselijk, dient de klachtprocedure van de LH zelf te worden gevolgd, alvorens Shoppr een klacht mag behandelen.
  4. Alle betalingen van BOR dienen te gebeuren zoals betalingsmiddelen aangegeven op de bestel- of reservatiepagina van de LH.
  5. Een korting op uw BOR is mogelijk indien u gebruik maakt van een door de Website erkende promotiecode en aanvaard door Shoppr.
  6. Gelieve te noteren dat er van tijd tot tijd vertragingen kunnen oplopen in de verwerking van uw betaling en -transacties, het kan soms tot zestig (60) dagen duren alvorens het bedrag van uw bankrekening of kredietkaart wordt afgehaald.
 4. LICENTIE
  1. U mag delen van de Website uitprinten of downloaden voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde van wat volgt:
   1. behoudens andersluidende bepalingen, de auteursrechtelijke en alle andere intellectuele eigendomsrechten van deze Website, alsook iedere gepubliceerde inhoud (met in begrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s) zijn de eigendom van Shoppr of Shoppr’s licentiegevers. Deze werken worden door intellectueel eigendomsrechten zoals onder andere de auteurswet en internationale verdragen beschermd, en alle rechten zijn voorbehouden. Ieder gebruik dat niet conform is met artikel 4.1 is verboden.
   2. U mag de digitale of papieren versies van iedere inhoud dat uitgeprint werd in toepassing van artikel 4.1, niet wijzigen. U mag geen foto’s, afbeeldingen of andere grafische, video, of audio sequenties los van de daarbij behorende tekst gebruiken.
   3. U dient te waarborgen dat u zowel Shoppr's rechten, alsook de rechten van de auteurs of de beschermde inhoud van en op deze Website steeds zal erkennen en eerbiedigen.
   4. U hebt geen toelating om enige inhoud van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaandelijk toelating van Shoppr.
  2. Uitgezonderd zoals bepaald in artikel 4.1, mag geen enkele inhoud van deze Website gekopieerd of bewaard worden op enige andere website of verwerkt worden in enig publiek of privaat elektronisch data recuperatiesysteem zonder ons voorafgaandelijk schriftelijke toelating.
  3. Alle niet-uitdrukkelijk toegekende rechten op of in deze Website zijn voorbehouden.
 5. TOEGANG TOT DE DIENSTEN
  1. Shoppr ijvert om ervoor te zorgen dat deze Website in beginsel vierentwintig (24) uur per dag beschikbaar zou zijn. Echter zal Shoppr niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien deze Website onbeschikbaar is, ongeacht het tijdstip of de tijdsduur.
  2. Toegang tot deze Website kan tijdelijk worden onderbroken en zonder voorafgaandelijke waarschuwing.
  3. Het is echter zo dat de verzending van informatie via het Internet niet volkomen veilig is. Hoewel we maatregelen zullen nemen teneinde uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw op de Website verzonden data niet waarborgen. Iedere verzending verloopt op eigen risico.
 6. BEZOEKERSDATA EN -HOUDING
  1. Buiten de persoonlijke identificeerbare informatie, dat onder de Shoppr Privacy-regeling valt zal alle data of informatie dat u verzendt of meedeelt op de Website als niet-confidentieel en gemeenschappelijk worden beschouwd. Shoppr heeft geen enkele verplichting met betrekking tot voormelde informatie of data. Shoppr en iedere persoon die wij aanduiden zal vrij zijn om voormelde data en informatie, beelden, geluiden, tekst en alles wat er in vervat is, te kopiëren, vrij te geven, te verdelen of te gebruiken, zowel voor commerciële als voor niet commerciële doeleinden.
  2. U mag op of in deze Website geen data verzenden, uploaden of verspreiden dat:
   1. enig toepasselijk lokaal, nationaal of internationaal recht schendt;
   2. onwettig of frauduleus is;
   3. leidt tot niet-toegelaten reclame;
   4. houdt virussen of andere schadelijke programma's in.
  3. U mag de Website niet misbruiken (inclusief door hacking).
  4. Het is verboden dat alle opmerkingen dat u op de Website vermeldt:
   1. obscene of beledigend zijn;
   2. geweld en discriminatie bevorderen;
   3. de intellectuele eigendomsrechten van een derde schenden;
   4. de verbintenis van een derde schenden (zoals de geheimhoudingsplicht);
   5. onwettige activiteiten stimuleren of de persoonlijke levenssfeer van een derde schenden;
   6. de indruk geven dat het onzentwege komt;
   7. gebruikt wordt om zich voor iemand anders voor te doen of om een verband met een andere persoon te laten uitschijnen.
  5. De in artikels 6.2 tot 6.4 opgesomde verboden handelingen zijn niet-exhaustief. U zal Shoppr vergoeden voor alle door haar geleden schade en kosten, ter resultaat of gevolg van uw schending van voormelde geboden of verboden.
  6. Shoppr zal haar volle medewerking verlenen aan iedere rechtshandhavende overheidsdienst of gerechtelijke beslissing die haar zou bevelen om de identiteit of locatie van iedere informatie of inhoud dat de artikels 6.2 tot 6.4 zou schenden.
 7. LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES
  1. Links naar derdenwebsites op de Website zijn louter voor uw gemak beschikbaar. Indien u gebruik maakt van voormelde links, verlaat u de Website. Shoppr heeft niet alle derdenwebsites nagekeken en controleert ze niet (en is aansprakelijk noch voor hun inhoud noch voor hun beschikbaarheid). Shoppr keurt ze niet goed of maakt geen verklaringen over hun inhoud of de gevolgen en het resultaat waartoe het gebruik ervan zou leiden. Wanneer u zich op voormelde websites begeeft, gebeurt dit op eigen risico.
  2. U mag de hoofdpagina ("homepage") van deze Website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke wijze doet, dat het imago en de reputatie van Shoppr niet schaadt of misbruik maakt van Shoppr.
  3. U mag geen link maken vanaf een website waarvan u geen eigenaar bent of op een wijze die een samenwerking met of goedkeuring door Shoppr zou impliceren, indien zulks niet het geval zou zijn.
  4. De website waarvan u een link maakt dient in overeenstemming te zijn met de standaardinhoud van deze Website, zoals uiteengezet in deze Website Voorwaarden.
  5. Shoppr behoudt zich het recht voor om de link-toelating op ieder moment in te trekken.
 8. VOORBEHOUD
  1. Shoppr ijvert om ervoor te zorgen dat de door haar verstrekte Diensten geactualiseerd zouden zijn. Echter kan Shoppr de nauwkeurigheid noch de volledigheid ervan waarborgen. Shoppr kan op ieder moment en zonder kennisgeving de inhoud van de Website, of de daarin vermelde diensten en prijzen wijzigen. De inhoud van de Website zou achterhaald kunnen zijn, en Shoppr verbindt zich er niet toe om alle inhoud te actualiseren. Meer bepaald, we beloven niet dat de door de LH meegedeelde informatie, zoals op de Website vermeld, onder andere de menukaarten, reservatie agenda’s, de prijzen en ingeschatte lever- en ophaaltermijnen, accuraat en actueel zijn.
  2. Shoppr verleent u toegang tot deze Website en onze diensten, en tot zover wettelijk is toegelaten, met uitsluiting van alle verklaringen, waarborgen en voorwaarden (inclusief alle bepalingen die niet van openbare of dwingende orde zijn en die van toepassing zouden kunnen zijn op deze Website en de door ons verstrekte diensten).
  3. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord dat u gebruikt om op deze website in te loggen. Behoudens het geval waarin Shoppr nalatig uw wachtwoord meedeelt aan een derde, zal Shoppr niet aansprakelijk zijn voor elke niet-toegelaten transactie die verricht zou zijn middels uw naam en wachtwoord.
  4. GELIEVE TE NOTEREN: Hoewel Shoppr haar best doet om correcte en accurate informatie, benamingen, beschrijvingen, prijzen, pikante en allergische waarschuwingen te melden op de Website, de menukaarten en reservatie agenda’s worden uiteindelijk door de LH opgesteld en meegedeeld. Indien u twijfels zou hebben over een bepaalde allergiewaarschuwing of de inhoud van een gerecht, is het ten stelligste aangeraden om rechtstreekse bevestiging van het restaurant te krijgen, alvorens te bestellen.
 9. BEEINDIGING
  1. Shoppr mag (op volle discretionaire wijze) uw recht om de Website te bezoeken en diensten te gebruiken onmiddellijk beëindigen of opschorten middels schriftelijk kennisgeving (inclusief per email) wanneer:
   1. Shoppr overtuigd is dat u inhoud of data heeft verzonden in schending met artikels 6.2, 6.3 of 6.4 (Bezoekersdata en houding);
   2. Shoppr overtuigd is dat u artikel 7.2, 7.3 of 7.4 (Links van en naar andere websites) geschonden heeft;
   3. wanneer u enige andere bepaling van deze Website Voorwaarden schendt.
  2. Bij beëindiging of opschorting dient u onverwijld over te gaan to vernietiging van alle gedownload of uitgeprinte informatie van de Website.
 10. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Shoppr, en alle vennootschappen die deel uitmaken van haar vennootschapsgroep en haar bestuurders, werknemers, aandeelhouders sluiten alle aansprakelijkheid uit – ongeacht het bedrag – voor iedere vorm van schade of verlies dat u of een derde zou kunnen lijden (inclusief alle directe, ondirecte schade, inkomstenverlies, winstderving, goodwill-, data-, contract- of tijdsverlies) door activiteitenonderbrekingen, het verlies van een kans, het verlies van voorziene besparingen, en ongeacht contractueel of buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), ongeacht voorzienbaar of onvoorzienbaar, met betrekking tot onze diensten, de Website of het gebruik, de onmogelijkheid om de Website te gebruiken of de resultaten van de Website, of een link van of naar de Website, of de inhoud van de Website.
  2. Shoppr is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website en de mededeling van de bestellingen aan de LH zoals uiteengezet in de Website Voorwaarden. De Shoppr klantendienst zal, op voorwaarde dat u deze Website Voorwaarden eerbiedigt, alle redelijke inspanningen leveren teneinde elk geschil dat zou kunnen voortspruiten uit het plaatsen van BOR via deze Website, inclusief de verwerking van alle terugbetalingen van krediet- of debetkaarten, wanneer wenselijk. Gelieve te noteren dat de wettelijk tot standgekomen overeenkomst voor reserveren of aankopen en leveren van voeding tussen de LH en u is ontstaan en dat Shoppr niet kan waarborgen, noch dat de voeding of reservatie geplaatst op deze Website van afdoende kwaliteit zullen zijn, noch elke waarborg van zulke aard. Shoppr kan tevens niet waarborgen dat de geschatte reservatie- of leveringstijd alsook ophaaltermijn zoals op deze Website vermeld, nauwkeurig zijn. Deze voorbehouden laten uw wettelijke rechten tegen de LH onverlet.
  3. Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor sterfte, of lichamelijke letsels voortvloeiend uit de nalatigheid van Shoppr, of Shoppr's aansprakelijkheid wegens fraude of bedrog of alle andere vormen van aansprakelijkheid waarvoor men zich niet kan vrijwaren onder huidig toepasselijk recht. Niets in deze Website Voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten die van openbare of dwingende orde zouden zijn.
  4. Met uitzondering van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 10.3, is het totaal bedrag waarvoor Shoppr aansprakelijk kan worden gesteld met betrekking tot uw gebruik van Website en de door ons geleverde diensten, inclusief maar (niet beperkt tot) de aansprakelijkheid in geval van schending van de Website Voorwaarden en (quasi) delictuele fout (met inbegrip maar niet beperkt tot nalatigheid), beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de waarde van uw bestelling, of 100 EUR, het laagste bedrag van de twee.
  5. Indien het gebruik van de Website resulteert of als gevolg heeft herstel, verbetering of onderhoud van uw apparatuur (software of hardware), bent u daarvoor zelf verantwoordelijk.
 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

  Deze Website Voorwaarden en hun interpretatie zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze Website Voorwaarden zal onder de bevoegdheid vallen van de Belgische hoven en Rechtbanken.

 12. BIJKOMENDE VOORWAARDEN
  1. We verbinden ons ertoe uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Alle persoonlijke informatie en data dat we van u ontvangen zal verwerkt worden in overeenstemming met onze Privacy-regeling. Het is u aangeraden voormelde regeling te lezen. Deze regeling maakt deelt uit van deze Website Voorwaarden en is hier toegankelijk.
  2. Indien één of een deel van de bepalingen van de Website Voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde gerechtelijke instantie als onrechtsgeldig, nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, zal dergelijke bepaling of deel ervan van deze Website Voorwaarden worden geschrapt, en de overige bepalingen zullen blijven voortbestaan alsof de ongeldige bepaling of deel ervan nooit eerder werd bedongen.
  3. Ieder ontstentenis of vertraging uwentwege of onzentwege in de handhaving (geheel of gedeeltelijk) van eender welke bepaling van deze Website Voorwaarden zal niet geïnterpreteerd worden als een rechtsafstand of een afstand van rechtsvordering.
  4. U mag uw rechten of verplichtingen ondere deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toelating. Wij mogen ieder recht of verplichting vallende onder deze Website Voorwaarden overdragen, zonder uw voorafgaandelijke schriftelijke toelating, aan elke onderneming met wie wij een samenwerking aangaan, aan wie we verkopen of worden verkocht.
  5. De titels in deze Website Voorwaarden zijn louter gemakshalve vermeld en tasten geenszins de interpretatie ervan.
 13. UW STATUS
  1. Door een BOR op onze website te plaatsten, waarborgt u dat:
   1. U wettelijk bekwaam bent om overeenkomsten aan te gaan;
   2. U minstens 18 jaar oud bent.
  2. Door een BOR te plaatsen via onze Website verklaart u dat:
   1. U wettelijk bekwaam bent om overeenkomsten aan te gaan;
   2. U minstens 18 jaar oud bent.
 14. GESCHREVEN MEDEDELINGEN

  Het toepasselijk recht vereist dat bepaalde aan u gerichte informatie of kennisgevingen, schriftelijk dient te geschieden. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u dat de communicatie tussen ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. Wij zullen uw per email contacteren of u informatie laten geworden door berichten op onze Website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden, aanvaardt u deze elektronische vorm van communicatie, evenals aanvaardt u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere berichten dat wij u elektronisch laten geworden conform is met ieder wettelijk vereiste van een schriftelijke mededeling. Zulke verklaring beïnvloedt geenszins uw wettelijke rechten die de openbare orde zouden raken of die van dwingende orde zouden zijn.

 15. OVERMACHT
  1. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor iedere niet-nakoming van of vertraging in de uitvoering van onze verbintenissen vallende onder deze Overeenkomst, wanneer dergelijke vertraging of niet-nakoming veroorzaakt wordt door gebeurtenissen die buiten onze wil zijn ontstaan (Overmacht).
  2. Overmacht houdt in: iedere gebeurtenis, ontstentenis, vergetelheid of ongeval ontstaan buiten onze wil met o.a. inbegrip (niet-limitatief) van het volgende:
   1. stakingen, lock-outs of andere gelijkaardige acties;
   2. burgerlijke onlusten, betogingen, invasie, terroristische aanslag of gevaar voor terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard), of dreiging of voorbereiding tot oorlog;
   3. brand, ontploffingen, storm, overstromingen, aardbeving of verschuiving van de aardkorst, epidemie of een andere natuurramp;
   4. onmogelijkheid om spoorwegen, vaarwegen, wegen of enig ander openbaar of privévervoermiddel te gebruiken;
   5. onmogelijkheid om openbare of privételecommunicatienetwerken te gebruiken;
   6. de wetten, decreten of reglementen en beperkingen van enige overheid.
  3. De uitvoering van onze verbintenissen onder elke overeenkomst wordt geacht te zijn geschorst voor de duur van het geval van Overmacht, en de termijn om onze verbintenissen uit te voeren zal worden verlengd voor dezelfde duur. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om een einde te maken aan de Overmacht of een oplossing te vinden waardoor we toch onze verbintenissen zouden kunnen uitvoeren desondanks de Overmacht.
 16. SCHEIDBAARHEID VAN DE BEPALINGEN

  In het geval één of meerdere van deze Website Voorwaarden als nietig, onuitvoerbaar of onrechtsgeldig zou worden verklaard door eender welke bevoegde instantie, zal dergelijke bepaling gescheiden worden van de andere bepalingen, met dien verstande dat de andere bepalingen zullen blijven gelden.

 17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

  Deze Website Voorwaarden en ieder document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen maakt deel uit van de tussen ons geldende Overeenkomst, en vervangt en treedt in de plaats van alle vorige besprekingen, correspondentie, onderhandelingen, vorige overeenkomsten of akkoorden tussen ons, ongeacht hun voorwerp.

 18. HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN
  1. De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen dat hij/zij afziet van zijn/haar aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
   Te tellen vanaf het door de klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn bestelling terug te sturen, beschikt hij/zij over een termijn van 10 kalenderdagen om de producten terug te zenden naar de verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de klant ontzet zijn van zijn/haar herroepingsrecht en zal zijn/haar bestelling als definitief worden beschouwd.
   Er bestaat geen herroepingsrecht voor volgende producten:
   u goederen bestelt die snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld bederfbaar voedsel, verse goederen, ...).
  2. De retour aan de verkoper zal geschieden naar het adres van de handelaar waarbij de bestelling geplaatst is.
   De klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen/hare laste vallen, en dat hij/zij het bewijs van verzending moet bijhouden.
  3. In het geval de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de aankoopprijs aan de klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.
  4. Modaliteiten van terugbetaling
   Indien de klant zijn/haar bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de verkoper verstrekte rekeningnummer. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de klant.
  5. De klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde producten duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires.

SHOPPR CHEQUES – ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Cheques zijn niet overdraagbaar of kunnen niet tegen cash worden ingeruild.
 2. Cheques kunnen alleen worden terugbetaald voor online bestellingen die louter per krediet- of debetkaart worden betaald.
 3. Gelieve te noteren dat er geen wisselgeld wordt gegeven indien uw bestelling minder bedraagt dan de faciale waarde vermeld op de cheque.
 4. Met beperking tot één cheque per transactie, kan u uw cheques gebruiken om ze in mindering te brengen van het totale bedrag van uw bestelling bij afhaling.
 5. In het geval de cheque-code 2,000 wordt terugbetaald, zal hij automatisch vervallen ongeacht de vervaldatum.
 6. Shoppr behoudt zich het recht voor om, op ieder moment en op éénzijdige wijze, bijkomende voorwaarden toe te voegen met betrekking tot de cheque code.
 7. Alle standaard algemene voorwaarden zijn van toepassing.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Wedstrijden georganiseerd door Shoppr zijn steeds zonder aankoopsverplichtingen
 2. Deelname aan deze wedstrijd staat uitsluitend open voor elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België en de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft (hierna "deelnemer"). Personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de deelnemer alsook de gezinsleden en familieleden tot de derde graad van de deelnemer zijn uitgesloten van deelname.
 3. Door deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.
 4. Het aantal deelnemers is onbeperkt tenzij specifiek vermeldt. Deelnemers kunnen slechts 1x deelnemen.
 5. De aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik maken van de wedstrijd, misleiden of bedriegen of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van voormelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.
 6. De prijzen zullen verzonden worden naar de winnaar na het verkrijgen van zijn/haar adresgegevens. Indien het een e-voucher met besteltegoed betreft dan zal de winnaar via mail op de hoogte gebracht worden.
 7. Gewonnen prijzen dienen binnen de 30 dagen na verstrijken van de wedstrijddatum verzilverd te worden. Shoppr heeft het recht om na 30 dagen de gewonnen prijzen te annuleren of een nieuwe winnaar aan te duiden indien de oorspronkelijke winnaar niet reageert en/of de gewonnen prijs niet verzilverd.
 8. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 9. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.
 9. Over de uitslag en (het verloop van) de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 10. De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat zijn/haar persoonsgegevens ingevuld via het online wedstrijdformulier door de aanbieder worden opgenomen en bewaard in haar elektronisch bestand, om alzo de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. De aanbieder respecteert de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot uw persoonsgegevens.
 11. De deelnemer heeft het recht op de toegang, het inkijken, het corrigeren of het schrappen van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het adres van Shoppr BVBA.
 12. De aanbieder is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via een elektronische nieuwsbrief.
 13. Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via een elektronische nieuwsbrief. De aanbieder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 14. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met een door Shoppr georganiseerde wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de aanbieder, noch kan de aanbieder aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.
 15. De aanbieder kan, in het geval de prijs per gewone post of aangetekend verstuurd wordt, niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen of verlies van de prijs door de post noch ingevolge van niet-afhaling. Ook kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in het ontvangen van de prijs.
 16. Aan elke wedstrijd georganiseerd door Shoppr of de uitslag ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
 17. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing.
 18. Het wedstrijdreglement kan verkregen worden op schriftelijke aanvraag bij de aanbieder, vergezeld van een vooraf aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

Privacybeleid

Wij zijn begaan met de privacy van alle bezoekers van www.shoppr.be ("Shoppr"). Deze privacy policy geeft u uitleg over hoe wij de informatie die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en tevens beschermen.

Door het bezoeken en/of gebruik maken van de services op de website, geeft u toestemming tot het opslaan, gebruiken en overdragen van de informatie die wij van u tot onze beschikking krijgen.

 1. HET OPSLAAN VAN UW INFORMATIE

  Wanneer u de website bezoekt of iets besteld via de website, kan u gevraagd worden om informatie te geven over uzelf zoals naam, contactgegevens en creditcard- of bankpasgegevens. We kunnen ook informatie opslaan over uw gebruik van de website en de informatie over u die wij halen uit de berichten die u plaatst op de website evenals de e-mails of de brieven die u naar ons verzendt.

 2. HET GEBRUIK MAKEN VAN UW INFORMATIE

  Uw informatie stelt ons in staat om u toegang te geven tot de relevante onderdelen van de website en om te voorzien in de services waar u wenst gebruik van te maken. Het stelt ons tevens in staat om te factureren en om contact met u op te nemen waar dit nodig. We zullen de informatie tevens gebruiken en analyseren voor het administreren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen van onzeonderneming.

  Wij kunnen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen waarbij wij vragen naar uw mening over onze services en om u op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze services. Als u toestemming heeft gegeven, mogen wij uw informatie gebruiken om u kennis te geven over onze of andere producten en services inclusief services die onderdeel zijn van direct marketing. Wij kunnen contact met u op nemen middels telefoon, SMS evenals e-mail.

  Als u toestemming heeft gegeven, mogen wij ook informatie delen met derden (inclusief diegenen in de voedsel-, drank-, vrijetijds-, marketing- en adverteersector) om u iets te laten weten over producten en services die van belang kunnen zijn voor u (middels telefoon, SMS en/of e-mail).

  Als u van gedachten verandert betreffende het benaderd worden in de toekomst, laat ons dit dan weten waarbij u gebruik kunt maken van de contactgegevens die u vindt op de website en/of het dienovereenkomstig wijzigen van uw profiel.

  U heeft steeds het recht om ons kosteloos te vragen geen verder gebruik te maken van uw gegevens

  Middels het toevoegen van opmerkingen en feedback op de website en de services geeft u ons toestemming zulke opmerkingen en feedback op de website en in adverteer- en reclamemateriaal te publiceren. Wij zullen voor dit doel enkel uw voornaam en woonplaats gebruiken.

 3. HET OPENBAAR MAKEN VAN UW INFORMATIE

  De informatie die u blootstelt aan ons zal worden bewaard op onze servers in België en kan worden gebruikt door of worden gegeven aan onze medewerkers binnen Shoppr of bedrijven die voor ons optreden voor de doeleinden zoals beschreven in deze policy of voor andere doeleinden goedgekeurd door u. Deze partijen verwerken informatie en creditcardbetalingen en verlenen ondersteuning aan ons. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om uw informatie te verstrekken aan lokale handelaars waar u een bestelling/reservatie heeft geplaatst. Shoppr zal alle nodige redelijke stappen ondernemen om u te waarborgen dat uw data veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld wordt.

  Als u instemming heeft gegeven, hebben we de mogelijkheid om derde partijen, waaronder marketing-en reclamebureaus, onze filialen en dochterondernemingen, toestemming te geven om incidenteel contact met u op te nemen over services die van belang kunnen zijn voor u. Zij kunnen contact met u op nemen middels telefoon, SMS evenals e-mail. Als u van gedachten verandert betreffende het benaderd worden in de toekomst, laat ons dit dan weten waarbij u gebruik kunt maken van de contactgegevens die u vindt op de website en/of het dien overeenkomstig wijzigen van uw profiel.

  In geval van het aangaan van een joint-venture met, het aankopen van of het verkocht worden aan een andere onderneming, kunnen uw gegevens worden vrijgegeven of overgedragen aan het beoogde bedrijf, onze nieuwe zakenpartners of eigenaren.

  Wij kunnen uw informatie gebruiken als we op grond van een wettelijke verplichting uw informatie moeten verstrekken of delen op grond van een wettelijke verplichting; of met het oog op de handhaving van onze Algemene Voorwaarden elke andere overeenkomst; of om de rechten van Shoppr, lokale handelaars of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel het tegengaan van fraude.

  Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd goede wetten voor gegevenbescherming. Echter, wij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat uw informatie, gebruikt door derden, in overeenstemming is met deze policy.

 4. COOKIES

  Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die op de computer worden opgeslagen. Cookies maken het makkelijker voor u om in de toekomst in te loggen op of gebruik te maken van de website. Cookies geven ons ook de mogelijkheid tot het monitoren van het dataverkeer en de inhoud van de website voor u te personaliseren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website verwijzen wij graag naar onze Cookies Beleid

 5. VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

  Wij treffen maatregelen om uw informatie te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging. We zullen uw informatie bewaren gedurende een redelijke periode of voor zolang als de wet dit voorschrijft.

  Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van de website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

  Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij maatregelen treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de dataovergebracht op de website niet garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico.

 6. TOEGANG TOT EN BIJWERKEN VAN INFORMATIE

  U heeft het recht om de informatie te zien die wij hebben van u en om ons te vragen om aanpassingen te doen om er zeker van te zijn dat de informatie accuraat is en up-to-date. Als u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op waarbij u gebruik kunt maken van de contactgegevens op de website. Wij hebben hierbij het recht om een vergoeding te vragen van tien euro om te voldoen aan de kosten in het geven van deze informatie.

 7. VERANDERINGEN AAN ONZE PRIVACY POLICY

  Elke verandering aan onze Privacy Policy zal worden geplaatst op de website en, waar nodig, middels notificatie per e-mail.

 8. CONTACT

  Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw gegevens zijn welkom en dienen te worden gericht aan Shoppr bvba, Pietingbaan 20, 2160 Wommelgem.
  Te contacteren via e-mail: info@shoppr.be

Cookies beleid